رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Reyn به (N·s)/m²استفاده شود: 1 Reyn = 6 894,757 (N·s)/m²


تبدیل Reynبه (N·s)/m²