رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم / 100 کیلومتر CNG به لیتر / 100 کیلومتر دیزلاستفاده شود: 1 کیلوگرم / 100 کیلومتر CNG = 0,615 094 339 622 64 لیتر / 100 کیلومتر دیزل


تبدیل کیلوگرم / 100 کیلومتر CNGبه لیتر / 100 کیلومتر دیزل