رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم / 100 کیلومتر CNG به لیتر / 100 کیلومتر دیزلاستفاده شود: 1 کیلوگرم / 100 کیلومتر CNG = 0,615 094 339 622 64 لیتر / 100 کیلومتر دیزلتبدیل کیلوگرم / 100 کیلومتر CNGبه لیتر / 100 کیلومتر دیزل:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انتشار CO2'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم / 100 کیلومتر CNG'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'لیتر / 100 کیلومتر دیزل'.

تبدیل کیلوگرم / 100 کیلومتر CNGبه لیتر / 100 کیلومتر دیزل