رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی


گران‌روی حرکتی