مبدل واحد

مقدار اصلی:
  عدد به شکل نماد علمیتبدیل یکاهای اندازه‌گیری:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید. سپس مقدار مورد نظر به همه واحدهای اندازه گیری که ماشین‌حساب سراغ دارد، تبدیل خواهد شد.