رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

  عدد به شکل نماد علمی


تبدیل سرعت دورانی