ماشین حساب کلاسیک برای تبدیل واحد های اندازه گیری:

   

  عدد به شکل نماد علمی
تبدیل یکاهای اندازه‌گیری / ماشین حساب تبدیل واحد های اندازه گیری

تبدیل واحدهای اندازه گیری به هم اهمیت بسیار زیادی دارد: میلی متر، سانتی متر، دسی متر، متر، کیلومتر، مایل، مایل دریایی، فوت، یارد، اینچ، ذراع، پارسک و سال نوری. تمام این واحدها برای سنجش فاصله به کار می روند. اما واحدهای بسیار زیاد دیگری نیز برای این منظور وجود دارند و اینها تنها متداول ترین این واحدها هستند. در مورد سطوح (متر مربع، کیلومتر مربع، آر ، هکتار، مورگن، جریب و غیره)، دما (درجه سلسیوس، کلوین، فارنهایت)، سرعت (متر/ثانیه، کیلومتر/ساعت، مایل/ساعت، گره دریایی، ماخ)، وزن (هاندرد ویت، کیلوگرم، تن متریک، تن امریکایی، تن امپریال، پوند و غیره) و حجم (متر مکعب، هکتولیتر، گالن امپریال، گالن آمریکایی، گالن آمریکایی خشک، بشکه و غیره) نیز وضعیت بهتر نیست. حال تصور کنید که اکثریت این واحدها، به زیرواحدها و واحدهای بزرگتر زیادی تقسیم می شوند (-> میلی، سانتی، دسی و غیره) که وضعیت را بسیار آشفته و سخت می کند. به طور خلاصه: وضعیت آنقدر آشفته است که هیچ کس واقعاً نمی تواند بدون کمک گرفتن از یک مرجع و کمک گرفتن از شیوه های گوناگون دیگر درک درست و دقیقی از آن به دست بیاورد. یک ماشین‌حساب خوب مخصوص واحدهای اندازه گیری مثل این برای تبدیل واحدها به هم نیز بسیار مفید است.

ماشین حساب تبدیل واحدهای اندازه گیری. پشتیبانی از تعداد بسیار زیادی از واحد های اندازه گیری.