مقدار اصلی:


ماشین حساب کلاسیک برای تبدیل واحد های اندازه گیری:

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:
تبدیل یکاهای اندازه‌گیری / ماشین حساب واحدهای اندازه گیری

میلی متر، سانتی متر، دسی متر، متر، کیلومتر، مایل، مایل دریایی، فوت، یارد، اینچ، ذراع، پارسک و سال نوری. تمام این واحدها برای سنجش فاصله به کار می روند. اما واحدهای بسیار زیاد دیگری نیز برای این منظور وجود دارند و اینها تنها متداول ترین این واحدها هستند. در مورد سطوح (متر مربع، کیلومتر مربع، آر ، هکتار، مورگن، جریب و غیره)، دما (درجه سلسیوس، کلوین، فارنهایت)، سرعت (متر/ثانیه، کیلومتر/ساعت، مایل/ساعت، گره دریایی، ماخ)، وزن (هاندرد ویت، کیلوگرم، تن متریک، تن امریکایی، تن امپریال، پوند و غیره) و حجم (متر مکعب، هکتولیتر، گالن امپریال، گالن آمریکایی، گالن آمریکایی خشک، بشکه و غیره) نیز وضعیت بهتر نیست. حال تصور کنید که اکثریت این واحدها، به زیرواحدها و واحدهای بزرگتر زیادی تقسیم می شوند (-> میلی، سانتی، دسی و غیره) که وضعیت را بسیار آشفته و سخت می کند. به طور خلاصه: وضعیت آنقدر آشفته است که هیچ کس واقعاً نمی تواند بدون کمک گرفتن از یک مرجع و کمک گرفتن از شیوه های گوناگون دیگر مثل این وب سایت، درک درست و دقیقی از آن به دست بیاورد.

تبدیل یکاهای اندازه‌گیری / ماشین حساب واحدهای اندازه گیری