1/فاراد -> میلیداراف

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله 1/فاراد به میلیدارافاستفاده شود: 1 1/فاراد = 1 000 میلیدارافتبدیل 1/فارادبه میلیداراف:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'الاستانس الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال '1/فاراد'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلیداراف'.

1/فاراد -> میلیداراف