رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله 1/فاراد به میلیدارافاستفاده شود: 1 1/فاراد = 1 000 میلیداراف


تبدیل 1/فارادبه میلیداراف