رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله 1/Ω به کیلومهواستفاده شود: 1 1/Ω = 0,001 کیلومهو [k℧]


تبدیل 1/Ωبه کیلومهو