رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله 1/ساعت به مگاهرتزاستفاده شود: 1 1/ساعت = 0,000 000 000 277 777 777 777 78 مگاهرتز [MHz]


تبدیل 1/ساعتبه مگاهرتز