رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله BTU/h به Lusecاستفاده شود: 1 BTU/h = 2 198,213 279 780 6 Lusec


تبدیل BTU/hبه Lusec