رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله BTU/min به پا-پوند-نیرو در ثانیهاستفاده شود: 1 BTU/min = 12,969 487 704 433 پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s]


تبدیل BTU/minبه پا-پوند-نیرو در ثانیه