رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 BTU/min

=   12,969 487 704 4 پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله BTU/min به پا-پوند-نیرو در ثانیهاستفاده شود.


BTU/min   ->   پا-پوند-نیرو در ثانیه / ft-lb/s