BTU/min -> پا-پوند-نیرو در ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله BTU/min به پا-پوند-نیرو در ثانیهاستفاده شود: 1 BTU/min = 12,969 487 704 433 پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s]تبدیل BTU/minبه پا-پوند-نیرو در ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'توان'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'BTU/min'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s]'.