رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله BTU/s به kcal/minاستفاده شود: 1 BTU/s = 15,119 745 666 667 kcal/min


تبدیل BTU/sبه kcal/min