رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Bril به Nitاستفاده شود: 1 Bril = 0,000 000 031 830 988 618 379 Nit [nt]


تبدیل Brilبه Nit