رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله C/s به V/اهماستفاده شود: 1 C/s = 1 V/اهم [V/Ω]


تبدیل C/sبه V/اهم