رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله C/s به V/اهماستفاده شود: 1 C/s = 1 V/اهم [V/Ω]تبدیل C/sبه V/اهم:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'جریان الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'C/s'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'V/اهم [V/Ω]'.

تبدیل C/sبه V/اهم