رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله C/s به گیگاآمپراستفاده شود: 1 C/s = 0,000 000 001 گیگاآمپر [GA]تبدیل C/sبه گیگاآمپر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'جریان الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'C/s'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گیگاآمپر [GA]'.

تبدیل C/sبه گیگاآمپر