رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله C/s به گیگاآمپراستفاده شود: 1 C/s = 0,000 000 001 گیگاآمپر [GA]


تبدیل C/sبه گیگاآمپر