رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Carcel به ویولاستفاده شود: 1 Carcel = 0,477 919 528 949 95 ویول


تبدیل Carcelبه ویول