رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Fr·cm به fC·mاستفاده شود: 1 Fr·cm = 3 335,640 95 fC·m


تبدیل Fr·cmبه fC·m