رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Kilonit به Stilbاستفاده شود: 1 Kilonit [knt] = 0,1 Stilb [sb]


تبدیل Kilonitبه Stilb