رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Kilopond به یکای اتمی نیرواستفاده شود: 1 Kilopond [kp] = 119 031 203,244 64 یکای اتمی نیرو


تبدیل Kilopondبه یکای اتمی نیرو