رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Kilopond به اونس-نیرواستفاده شود: 1 Kilopond [kp] = 35,273 961 949 58 اونس-نیرو [ozf]


تبدیل Kilopondبه اونس-نیرو