رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله N/dm² به میکرومتر جیوهاستفاده شود: 1 N/dm² = 750,061 505 043 41 میکرومتر جیوه [µmHg]


تبدیل N/dm²به میکرومتر جیوه