رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله N/dm² به متر آباستفاده شود: 1 N/dm² = 0,010 197 442 889 221 متر آب [mH2O]


تبدیل N/dm²به متر آب