رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله N/m² به kN/mm²استفاده شود: 1 N/m² = 0,000 000 001 kN/mm²


تبدیل N/m²به kN/mm²