رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله N/mm² به توراستفاده شود: 1 N/mm² = 7 500,615 050 434 1 تور


تبدیل N/mm²به تور