رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Nit به cd/cm²استفاده شود: 1 Nit [nt] = 0,000 1 cd/cm²


تبدیل Nitبه cd/cm²