رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله N·m به گیگاژولاستفاده شود: 1 N·m = 0,000 000 001 گیگاژول [GJ]


تبدیل N·mبه گیگاژول