رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله N·m به میلیون BTUاستفاده شود: 1 N·m = 0,000 000 000 947 817 120 313 32 میلیون BTU [MMBtu]


تبدیل N·mبه میلیون BTU