رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Pennyweight به اونس تروااستفاده شود: 1 Pennyweight [dwt] = 0,05 اونس تروا [ozt]


تبدیل Pennyweightبه اونس تروا