Pennyweight -> هاندردویت (بلند, بریتانیا)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Pennyweight به هاندردویت (بلند, بریتانیا)استفاده شود: 1 Pennyweight [dwt] = 0,000 030 612 244 897 959 هاندردویت (بلند, بریتانیا)تبدیل Pennyweightبه هاندردویت (بلند, بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'جرم / وزن'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'Pennyweight [dwt]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'هاندردویت (بلند, بریتانیا)'.