Pièze -> کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Pièze به کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربعاستفاده شود: 1 Pièze [pz] = 1,019 716 212 977 9 کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]تبدیل Pièzeبه کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'Pièze [pz]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]'.