Pièze -> کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Pièze به کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربعاستفاده شود: 1 Pièze [pz] = 0,000 101 971 621 297 79 کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع [kgf/mm²]تبدیل Pièzeبه کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'Pièze [pz]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع [kgf/mm²]'.