رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Rai به مورگن متریکاستفاده شود: 1 Rai = 0,64 مورگن متریک


تبدیل Raiبه مورگن متریک