رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Rod به دسی‌متراستفاده شود: 1 Rod = 50,292 دسی‌متر [dm]


تبدیل Rodبه دسی‌متر