رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Rood به جریب (بین المللی)استفاده شود: 1 Rood = 0,25 جریب (بین المللی)


تبدیل Roodبه جریب (بین المللی)