رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Shed به کیلوبارناستفاده شود: 1 Shed = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 کیلوبارن [kb]


تبدیل Shedبه کیلوبارن