رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Stat به نانوکوریاستفاده شود: 1 Stat = 363,513 513 513 51 نانوکوری [nCi]


تبدیل Statبه نانوکوری