Stat -> نانوکوری

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Stat به نانوکوریاستفاده شود: 1 Stat = 363,513 513 513 51 نانوکوری [nCi]تبدیل Statبه نانوکوری:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'رادیو اکتیویته'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'Stat'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نانوکوری [nCi]'.