رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Sthène به Kilopondاستفاده شود: 1 Sthène [sn] = 101,971 621 297 79 Kilopond [kp]


تبدیل Sthèneبه Kilopond