رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Stilb به Nitاستفاده شود: 1 Stilb [sb] = 10 000 Nit [nt]


تبدیل Stilbبه Nit