T·m² -> نانووبر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله T·m² به نانووبراستفاده شود: 1 T·m² = 1 000 000 000 نانووبر [nWb]تبدیل T·m²به نانووبر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شار مغناطیسی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'T·m²'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نانووبر [nWb]'.