رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


11 663 803 800 000 پیکوگرم [pg]
11 663 803 800 نانوگرم [ng]
11 663 803,8 میکروگرم [µg]
11 663,803 8 میلیگرم [mg]
1 166,380 38 سانتیگرم [cg]
116,638 038 دسیگرم [dg]
11,663 803 8 Hot [g]
0,011 663 803 8 کیلوگرم [kg]
1,166 380 38 دکاگرم [dag]
0,116 638 038 هکتوگرم [hg]
0,023 327 607 6 پوند متریک
0,000 116 638 دسیتن [dt]
1,166 380 38×10-5 تن متریک [t]
1,166 380 38×10-8 کیلوتن [kt]
1,166 380 38×10-11 مگاتن [Mt]
1,166 380 38×10-14 گیگاتن [Gt]
0,000 233 276 1 هاندردویت
0,000 116 638 کنتال
58,319 019 قیراط (متریک) [kt]
56,842 105 263 3 قیراط [ct]
180 دانه [gr]
6,582 857 142 9 دراخم
3 درام
7,5 Pennyweight [dwt]
0,375 اونس تروا [ozt]
0,411 428 571 4 اونس [oz]
0,025 714 285 7 پوند [lb]
0,000 799 224 4 اسلاگ
0,000 918 367 3 چارک (بریتانیا)
0,000 229 591 8 هاندردویت (بلند, بریتانیا)
0,000 257 142 9 هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده) [cwt]
0,001 836 734 7 استون
1,147 959 183 673 5×10-5 تن (بلند, بریتانیا)
1,285 714 285 714 3×10-5 تن (کوتاه, ایالات متحده)
1 Tola
7,024 107 446 380 1×1024 یکای جرم اتمی [u]
7,024 107 446 380 1×1024 دالتون [Da]
7,024 107 446 380 1×1021 کیلودالتون [kDa]
7,024 107 446 380 1×1018 مگادالتون [MDa]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.