رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ آب به Pièzeاستفاده شود: 1 اینچ آب [inH2O] = 0,249 082 Pièze [pz]


تبدیل اینچ آببه Pièze