رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ آب به توراستفاده شود: 1 اینچ آب [inH2O] = 1,868 268 197 992 2 تور


تبدیل اینچ آببه تور