رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ به یکای کیهانیاستفاده شود: 1 اینچ [in] = 0,000 000 000 000 169 788 512 905 62 یکای کیهانی [AU]


تبدیل اینچبه یکای کیهانی