رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ به کیلومتراستفاده شود: 1 اینچ [in] = 0,000 025 4 کیلومتر [km]


تبدیل اینچبه کیلومتر