رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ بر ثانیه به متر در دقیقهاستفاده شود: 1 اینچ بر ثانیه [ips] = 1,524 متر در دقیقه [m/min]


تبدیل اینچ بر ثانیهبه متر در دقیقه