اینچ بر ثانیه -> متر در دقیقه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ بر ثانیه به متر در دقیقهاستفاده شود: 1 اینچ بر ثانیه [ips] = 1,524 متر در دقیقه [m/min]تبدیل اینچ بر ثانیهبه متر در دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ بر ثانیه [ips]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'متر در دقیقه [m/min]'.