رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 اینچ بر ثانیه [ips]

=   1,524 متر در دقیقه [m/min]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ بر ثانیه به متر در دقیقهاستفاده شود.


اینچ بر ثانیه / ips   ->   متر در دقیقه / m/min