اینچ بر ثانیه مربع -> جاذبه استاندارد

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ بر ثانیه مربع به جاذبه استاندارداستفاده شود: 1 اینچ بر ثانیه مربع [ips²] = 0,002 590 079 180 963 9 جاذبه استانداردتبدیل اینچ بر ثانیه مربعبه جاذبه استاندارد:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شتاب'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ بر ثانیه مربع [ips²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'جاذبه استاندارد'.