رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ جیوه به پاسکالاستفاده شود: 1 اینچ جیوه [inHg] = 3 386,389 پاسکال [Pa]


تبدیل اینچ جیوهبه پاسکال