رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


5,067 075 ×1014 نانومتر مربع [nm²]
506 707 500 میکرومتر مربع [µm²]
506,707 5 میلی‌متر مربع [mm²]
5,067 075 سانتی‌متر مربع [cm²]
0,050 670 75 دسی‌متر مربع [dm²]
0,000 506 707 5 متر مربع [m²]
5,067 075 ×10-10 کیلومتر مربع [km²]
0,785 398 195 8 اینچ مربع [in²]
0,005 454 154 1 فوت مربع [ft²]
0,005 454 132 3 فوت مربع (ایالات متحده) [sqft]
0,000 606 017 1 یارد مربع [yd²]
1,956 408 594 996 5×10-10 مایل مربع [mi²]
1,956 400 769 611 3×10-10 مایل مربع (ایالات متحده) [sqmi]
5,067 075 ×10-6 آر [a]
3,166 921 875 ×10-7 Rai
5,067 075 ×10-8 هکتار [ha]
2,026 83×10-7 مورگن متریک
5,915 803 495 958 1×10-8 مورگن آفریقای جنوبی
5,008 406 003 190 9×10-7 Rood
1,252 101 500 797 7×10-7 جریب (بین المللی)
1,252 096 371 692 4×10-7 جریب (ایالات متحده) [ac]
1 اینچ مدور [circin]
1 000 000 ثو مدور
785 398,195 796 39 ثو مربع
5,067 075 ×1042 آتوبارن [ab]
5,067 075 ×1039 فمتوبارن [fb]
5,067 075 ×1036 پیکوبارن [pb]
5,067 075 ×1033 نانوبارن [nb]
5,067 075 ×1030 میکروبارن [µb]
5,067 075 ×1027 میلیبارن [mb]
5,067 075 ×1024 بارن [b]
5,067 075 ×1021 کیلوبارن [kb]
5,067 075 ×1018 مگابارن [Mb]
5,067 075 ×1048 Shed
5,067 075 ×1030 Outhouse
5,067 075 ×1027 Skilodge
0,249 979 033 1 Two Inch Equivalent [TIE]
5,067 075 ×10-7 دونم (متریک)

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ مدوراستفاده شود.


اینچ مدور / circin