اینچ مکعب -> فوت مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اینچ مکعب به فوت مکعباستفاده شود: 1 اینچ مکعب [in³] = 0,000 578 703 703 703 7 فوت مکعب [ft³]تبدیل اینچ مکعببه فوت مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ مکعب [in³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'فوت مکعب [ft³]'.