رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله یارد مربع به فمتوبارناستفاده شود: 1 یارد مربع [yd²] = 8 361 273 600 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 فمتوبارن [fb]


تبدیل یارد مربعبه فمتوبارن